Skip to main content

Krajní nouze v trestním právu

Normal price 650.00 CZK 585.00 CZK incl. VAT
In stock
 pcs

Author

ISBN

978-80-7502-530-2

EAN

9788075025302

Publisher

Leges

Year of publication

2021

Binding

Hardcover

Number of pages

344

Dimensions

208 x 152 x 26 mm

Weight

510 g

Language Czech

Book locations


Monografie představuje první komplexní pojednání o trestněprávním institutu krajní nouze v historickém a komparativním kontextu. Ukazuje, že krajní nouze není jen institutem teoretickým, ale reguluje situace, které v životě poměrně často nastávají. Patří mezi ně případy, které jsou skutečnými výzvami nejen pro právníky, filosofy nebo historiky, ale i širokou veřejnost. Názory na řešení extrémních (kritických, nebezpečných, krajních) situací se v dějinách lidstva vyvíjely tak, jak se vyvíjela nejen morálka, ale i poznání lidské duše a přirozených lidských reakcí. Stavy nouze s sebou prˇina´sˇeji´ dilemata, tedy situace vyzˇaduji´ci´ volbu, ktera´ je mnohdy obti´zˇna´. Teˇzˇkost volby prameni´ z nutnosti va´zˇit urcˇite´ hodnoty nebo za´jmy. Acˇkoli mozˇnost volby je to, co na´m Evropanu°m komplikuje zˇivot, neměli bychom zapomínat, že je za´kladem nasˇeho svobodne´ho uvazˇova´ni´ a koneckoncu° i demokraticky´ch hodnot kultivovany´ch v za´padni´ civilizaci jizˇ po neˇkolik staleti´. Stavy nouze však nejsou otázkami pouze historickými. Kniha se proto zaobírá i těmi největšími výzvami 21. století pro právníky, jakými jsou problematika sestrˇeleni´ civilni´ho letadla unesene´ho teroristy aneb sce´na´rˇ Renegade, mozˇnost pouzˇití obecneˇ zaka´zany´ch prostrˇedku° mucˇeni´ prˇi vy´slechu nebo jiny´ch omezeni´ lidsky´ch pra´v v zájmu ochrany demokratických hodnot, situace, v ni´zˇ hovorˇi´me o nedostatku tzv. vza´cny´ch zdroju°, a sta´le se opakuji´ci´ proble´m nedostatku zˇivotni´ch potrˇeb, například v důsledku celosvětové pandemie. Autor vás zve na putování příběhy krajní nouze, které jsou často bojem o holý život. Jde ale také mnohdy o příběhy dobra a zla, skrývající touhu po dosažení respektu, slávy a uznání ostatních. Hodnocení jednání v krajní nouzi si vyžaduje nejen precizní znalost právní úpravy, schopnost analýzy konkrétního případu, ale i poměrně velkou míru empatie, pochopení a soucitu.

Loading...

Loading

Error

Searching...