Přeskočit na hlavní obsah

Živa

Časopis pro popularizaci biologie. Založil roku 1853 J. E. Purkyně. Nejstarší český populárně-vědecký časopis věnovaný biologii. Vychází jako dvouměsíčník v Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., za podpory Akademie věd ČR.

Aktuální číslo časopisu Živa

Živa 4/2023

Z obsahu čísla 4/2023

  • Pod pokličku archeogenetiky evropského pravěku
  • Orseje bez otazníků?
  • Ekologie obnovy a ekologická obnova v České republice: co se daří a co ne
  • Od popisu druhové bohatosti po hledání těch správných jmen u hub II.
  • Hledání stop po zaniklé české vesnici Elizabeta v rumunském Banátu
  • Dřeviny, lesy a starobylé lesní hospodaření v okolí českých vesnic rumunského Banátu
  • Myrmekofauna a její vliv na vegetaci v zemědělské krajině Banátu

Archív všech čísel

Rozhled v oboru veškeré přírody

Časopis Živa založil prof. Jan Evangelista Purkyně, když se vrátil do Prahy ze svého působení na univerzitě ve Vratislavi. Živa vystřídala zaniklý časopis Krok a její vydávání zajišťovala Matice česká při Muzeu Království českého. První číslo vyšlo v lednu 1853 jako Živa, časopis přírodnický. Redaktory byli prof. Jan E. Purkyně a geolog Jan Krejčí.

Proslov k Purkyňově Živě (ze zakládajícího rukopisu J. E. Purkyně): „Od nového roku 1853 bude vycházeti pomocí Matice české Živa, časopis přírodnický. Časopis tento, o jehož záměru bližší a obšírnější zpráva již podána byla v časopisu českého Museum, bude pojednávati o nejzajímavějších přírodních předmětech, způsobem každému čtenáři snadno pochopitelným. Látku poskytnou všechny říše přírody, úkazy její na hvězdném nebi, v oboru vzdušném, v hlubinách vod, i na povrchu země i v jejím lůnu. Zvláštní ohled bráti se bude na nejbližší a nejznámější předměty přírodní, jaké po všech svých vlastech nacházíme, odkudž se nám pak udá k nejznámějším cizokrajným postupovati, i k vědeckému poznání jich čtenáře povznesti.

Také neopomineme potřebné poučení podávati o přírodě člověka ve všelikých jeho stýčnostech se světem zevnějším. Rozjímání o přirozených věcech povede nás mnohonásobně k rozjímání o rozmanitém jejich použití k potřebám života společenského, průmyslného, abychom vždy se zábavou a poučením užitečnost a potřebnost slučovali. Ohled míti bude tedy časopis náš na poznání naší vlasti, co se týče přírodnin jejich a všeho, co jakýmkoliv způsobem s nimi souvisí. U výboru předmětů budeme se snažiti, abychom v mysli čtenářů svých utvořili velkolepý obraz přírody, sloužící k ovidomění vysokého našeho lidského stanoviska.“

Současná Živa

Poslední řadu Živy od roku 1953 vydává Nakladatelství Academia za podpory Akademie věd. Časopis přináší biologicky zaměřené články recenzované našimi předními odborníky, doplněné originální obrazovou dokumentací. Obsahuje 48 křídových stran a nejméně 16 stran kulérové přílohy. Jednou ročně vychází výrazně rozšířené monotematické číslo.

Snaží se čtenářům srozumitelně přiblížit nové poznatky z oborů molekulární biologie a genetiky, virologie, parazitologie, ekologie a ochrany přírody, botaniky, mykologie, fyziologie rostlin i živočichů, zoologie bezobratlých i obratlovců, antropologie, paleontologie a dalších. Publikuje příspěvky zabývající se jednotlivými druhy organismů, články a seriály shrnující dosavadní úroveň znalostí v určitém biologickém oboru, příspěvky o botanicky či zoologicky zajímavých lokalitách ČR a světových národních parcích, historické odkazy, mezioborové příspěvky, metodické články, aktuální informace, recenze a výroční články.

Od roku 2016 je zařazena nová rubrika K výuce pro učitele biologie především na středních školách, která se soustředí na novinky a témata nedostatečně probíraná v dostupných učebnicích biologie.

Redakce také pořádá několikrát do roka výstavy a spolu s Redakční radou jsou každoročně autorům udělovány Ceny Živy za vybrané články.

Časopis Živa můžete objednat nebo předplatit včetně elektronické verze na adrese:

Předplatné pro ČR
SEND Předplatné, s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3
193 00 Praha 9

Tel.: (+420) 225 985 235
Email: send@send.cz
www.send.cz

Předplatné pro SR
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
P. O. BOX 183
830 00 Bratislava

Tel.: +421 244 458 821/816, +421 244 459 365
Email: predplatne@abompkapa.sk
www.ipredplatne.sk

Expedice nakladatelství Academia
Rozvojová 135, Praha 6,
165 00
nebo na expedice@academia.cz

Cena předplatného viz. webová stránka Živy

Loading...

Nahrávání

Error

Vyhledává se...