Všeobecné obchodní podmínky

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, 110 00
IČ 60457856
DIČ CZ604578
divize Nakladatelství Academia

korespondenční adresa:
Vodičkova 40,
110 00 Praha 1

zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném MŠMT

(dále jen "prodávající")

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.academiaknihy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 • Prodávající nabízí na stránkách www.academiaknihy.cz periodické a neperiodické publikace a další doplňkový sortiment (dále jen zboží).
 • Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
 • Ceny uvedené na www.academiaknihy.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné.
 • Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český nebo anglický jazyk.

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému www.academiaknihy.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.
 4. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává, nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému Academiaknihy.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

B. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží dle § 53, odst.7 OZ)

 1. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku) bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.
 2. Do zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen vložit kopii daňového dokladu, který obdržel od prodávajícího se zbožím.
 3. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.
 4. Kupující není oprávněn odstoupit v těchto případech od kupní smlouvy na dodávku:
  • Audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal,
  • novin, periodik a časopisů.

C. Dodací podmínky a platební podmínky:

1. Dodací lhůta:

 • Dodací lhůta u zboží na skladě činí zpravidla max. pět pracovních dnů od obdržení objednávky.
 • Dodací lhůta u zboží, které není v den odeslání objednávky na skladě, činí max. deset pracovních dnů.
 • Dodací lhůta zásilek do zahraničí může dosáhnout až jednoho měsíce.

2. Způsob dodání:

 • Balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p.
 • Obchodním balíkem prostřednictvím České pošty, s.p. – při platbě platební kartou nebo na fakturu (pouze školy a knihovny).
 • Osobní odběr v prodejnách Knihkupectví Academia dle výběru kupujícího na adresách:
  • Václavské náměstí 34, Praha 1
  • Na Florenci 3, Praha 1
  • Národní 7, Praha 1
  • Náměstí Svobody 13, Brno

Odběr zboží je možný pouze v běžné otevírací době prodejen. Viz info na http://www.academia.cz/knihkupectvi/. Pro vydání zboží je třeba uvést číslo objednávky nebo předložit kopii objednávky a uhradit na místě cenu zboží, nebyla-li úhrada provedena předem bankovním převodem.

3. Poštovné a balné Česká republika

 • Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na dobírku na území České republiky poštovné a balné ve výši 99 Kč při dodávce zboží v ceně do 2.499 Kč. Při dodávce zboží v ceně 2.500 Kč a více se poštovné a balné kupujícímu neúčtuje.
 • Při dodávce zboží obchodním balíkem, účtuje prodávající poštovné a balné 77 Kč. Při dodávce zboží nad 2.500 Kč se poštovné a balné neúčtuje.

4. Poštovné a balné Slovensko

 • Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na dobírku na území Slovenska poštovné a balné ve výši 250 Kč při dodávce zboží v ceně do 3.499 Kč. Při dodávce zboží v ceně 3.500 Kč a více se poštovné a balné kupujícímu neúčtuje.
 • Při dodávce zboží obchodním balíkem, účtuje prodávající poštovné a balné 195 Kč. Při dodávce zboží nad 3.500 Kč se poštovné a balné neúčtuje.

5. Způsob platby:

Dle volby kupujícího a způsobu odběru zboží:

 • dobírka (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)
 • platba předem platební kartou – VISA, Master Card, Maestro, Visa Electron (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)
 • bezhotovostním převodem na základě faktury (pouze školy a knihovny)
 • v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží – platba se uskuteční v prodejně prodávajícího označené v objednávce

6. Součástí dodávky bude platný daňový doklad.

D. Reklamace vad zboží kupujícím.

1. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2. Záruční podmínky

 1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 3. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  • Zboží bylo poškozeno živly po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

3. Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

4. Vyřízení reklamace

 1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  • na e-mailovou adresu prodávajícího: e-shop@academia.cz
  • poštou na adresu prodávajícího: Knihkupectví Academia, Na Florenci 3, Praha 1, 110 00
  • osobně v prodejně, kde bylo zboží kupujícím převzato při osobním odběru
  • reklamované zboží
  • stručný popis závady (v případě zaslání reklamace poštou)
  • doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad)
 2. Při uplatnění reklamace je nutno předložit:

 3. Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 5. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
 6. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

E. Bezpečnost

Provozovatel internetového obchodu academiaknihy.cz a jeho obchodní partneři se zavazují, že všechny údaje, které o kupujícím získají v souvislosti s provozem tohoto obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužijí, ani je neposkytnou neoprávněným osobám.

F. Archivace dat poskytnutých zákazníkem

 1. Údaje o uskutečněných obchodech s kupujícím jsou archivovány databázi prodávajícího.
 2. Kupující, který nemá vůči prodávajícímu žádné nevypořádané závazky, má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá -li jej o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje v takovém případě nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.

G. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 40/1964 Sb (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.
 3. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 19. února 2010 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.